دانشکده مهندسی آب و خاک

گروه مهندسی آب دارای 10 عضو هیات علمی تمام وقت با درجه دکتری و 3 دانشجوی دکتری بصورت بورسیه است.

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

رتبه علمی

پست الکترونیک

1موسی حسام

آبیاری و زهکشی

دانشیار

hesamm@gau.ac.ir

2مهدی مفتاح هلقی

سازه های آبی

دانشیار

meftah@gau.ac.ir

3حسین شریفان

آبیاری و زهکشی

دانشیار

sharifan@gau.ac.ir

4امیر احمد دهقانی

عمران آب

دانشیار

a.dehghani@gau.ac.ir

5ابوطالب هزار جریبی

آبیاری و زهکشی

دانشیار

hezarjaribi@gau.ac.ir

6مهدی ذاکری نیا

آبیاری و زهکشی

استادیار

zakernia@gau.ac.ir

7عبدالرضا ظهیری

سازه های آبی

استادیار

zahiri@gau.ac.ir

8خلیل قربانی

هواشناسی

استادیار

ghorbani.khalil@gau.ac

9محمد عبدالحسینی

آبیاری و زهکشی

استادیار

abdolhosseini@gau.ac.ir

10میثم سالار جزی

هیدرولوژی

استادیار

meysam.salarijazi@gau.ac.ir

2928 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
درباره معاونت
تماس با ما
RSS

مهندسی آب و خاک | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
طراحی سایت گروه فناوران شبکه و اطلاعات بیتکو